Aktivitetsbaserad budgetering & verksamhetsplanering för myndigheter

Gör verkamhetsstyrningen komplett med hjälp av vår integration till Stratsys. Bygg verksamhetsplanen i Stratsys och lägg din budget på aktiviteterna från verksamhetsplanen i Konstrukt. Produkterna integrerar fint och ger en sömlös känsla ihop. Lösningen är framtagen för myndigheter.

Unik gemensam lösning

Konstrukt har tillsammans med Stratsys och en gemensam kund tagit fram en lösning för aktivitetsbaserad budget och prognos som stöttar myndigheters budget och prognosprocess hela året från budget under hösten till månadsprognoser och rapporter löpande under året. Denna lösning är fullt återanvändbar för andra myndigheter och tillsammans erbjuder Konstrukt och Stratsys något marknadsunikt till svenska myndigheter

Integrerat flöde från regleringsbrev till verksamhetsplan och budget

I Stratsys skapas verksamhetsplanen med relevanta aktiviteter baserat på myndigheten regleringsbrev. Konstrukt läser in verksamhetsplanen och använder den för att kunna lägga budget på respektive aktivitet. Data synkas automatiskt mellan Agresso, Stratsys och Konstrukt. Du når Konstrukts så kallade appar inne från Stratsys, tex via olika menyalternativ.

Från regleringsbrev till verksamhetsplan och budget

Stöd för myndigheternas processer och överblick dataflöde Agresso, Konstrukt och Stratsys

Verksamhetsplanen styr

Verksamhetsplanen som inläst från Stratsys styr hur budgetramen och resurser kan fördelas

  • Det går endast att sätta budgetram till de enheter som är kopplade till aktuell finansiär (anslag eller bidrag)
  • Det går endast att fördela resurser och sätta omkostnader på aktiviteter som hör till en viss enhet och samma aktiviteter kan användas på flera enheter

Inför budgetprocessen – Sätt budgetramen

Innan själva budgetarbetet kan börja fördelas de pengar myndigheten blivit tilldelad på relevanta finansiärer, avdelningar och enheter. På detta sättet får varje enhet en budgetram att förhålla sig till.

Inför budgetprocessen – Läs in och planera personal

Förutom budgetramen behöver även personalen läsas in. Därefter planeras de ändringar i personalstyrkan som behövs samt eventuella utlåningar av resurser mellan enheter. Allt detta arbete syftar till att ge Tid att fördela under budgetprocessen. Denna tid baseras på hur mycket personalen arbetar. En heltid motsvarar en persons arbete under ett helt år och enheten kallas PM, personmånader. Schablonen för en heltid är 10 PM efter avdrag för intern tid och semester.

Under budgetprocessen – Fördela personal på aktiviteter

När förutsättningarna är klara har varje enhet en påse pengar att spendera samt en mängd PM att fördela över helåret, observera de 48 PM som kommer från personalplaneringen. Detta görs genom att bemanna de aktiviteter som enheten skall genomföra. I denna app kan användaren arbeta från olika perspektiv; Aktivitet, Finansiär eller Deltagare. I takt med att aktiviteterna resurssätts kan användaren även se vilken schablonkostnad detta innebär. Budgetramen syns även här för en hint om hur mycket pengar som återstår.

Under budgetprocessen – Sätt omkostnader på aktiviteterna

Baserat på olika kategorier sätts omkostnader på aktiviteterna. Vissa kategorier hanteras centralt och fördelas ned på enheterna medans andra anger användaren direkt i denna appen.

Under budgetprocessen – Följ upp resultatet

För att få en heltäckande bild av vad som är kvar av budgetramen behöver användaren titta i resultat-rapporten. Denna app kan visa data på olika sätt och det är enkelt för användaren att ändra gruppering av data.

Johan Larsson - Försäljning
+46 709 64 51 81