Cygate

Konstrukts första kund Cygate behövde byta ut ett gammalt system som användarna inte var nöjda med. Dessutom var detta system för dyrt och inte flexibelt nog för deras behov.

Före Konstrukt

Cygate hade och har fortfarande en komplex matrisorganisation vars affärsregler inte fullt ut gick att implementera i det gamla systemet. Behovet att göra något åt saken växte. Därför bestämde sig Cygate inför budgetprocessen hösten 2014 att testa Konstrukt för att se om Konstrukt bättre kunde följa verksamhetens behov på kort och lång sikt.

Efter Konstrukt

Sagt och gjort så kom Cygate igång med Konstrukt och produkten implementerades i verksamheten i omgångar. 2014 fanns stöd för det viktigaste och inför processen 2015 lyftes fler affärsregler in i Konstrukt för att fullt ut stödja verksamhetens komplexa behov. Detta gjorde att användarna av produkten fick en lösning som blev mer och mer komplett med tiden.

Idag budgeterar alla chefer sina delar i enkla och överskådliga appar, med referenssiffror tillgängliga. Trots en komplex redovisningsstruktur med tillhörande matrisorganisation så går det bra att i Konstrukt sätta upp de affärsregler som behövs för att nå önskad detaljnivå. De har också haft mycket nytta av att under processens gång kunna göra förändringar i logik eller källdata, utan att det påverkat chefernas budgetarbete.

Produktförsäljning. Försäljning per säljare och produktområde. Här planeras äve vilken täckningsgrad (TG%) som finns och systemet beräknar täckningsbidraget (TB) baserat på TG% och planerad intäkt.

Administration: Exempel på produktområden som användes i föregående app

Internköp. Här planeras för interna intäkter eller kostnader och motparten måste möta upp detta, tex om en intäkt planeras måste motparten acceptera detta genom att planera för en kostnad. På det viset måste båda parter aktivt acceptera den planerade transaktionen och på det viset nås en acceptans.

Konsultbudget. Här planeras olika typer av beläggnings-%. Efter att ha planerat för löpande-,  drift-, restid-, service-, och 2nd-line-beläggning visar systemet hur mycket kvarvarande beläggning som finns för att nå 100%.

Analys av budgetprocess. Konstrukt har koll på vart man ligger i processen men om det finns specifika behov så går det bra att bygga något i analys-systemet. Här får man bättre koll l på processen med hjälp av QlikView.